Klimatsekretariatet logotyp

Forskning & innovation

Sedan 2016 år bedrivs ett ledande forskningsarbete om lokala koldioxidbudgetar vid Uppsala universitet. Arbetet sker i nära samverkan med svenska kommuner, regioner och länsstyrelser. Klimatsekretariatet intar en koordinerande och stöttande roll i denna viktiga samverkan. Målet är att tillsammans upprätta metoder och verktyg som hjälper offentlig sektor att planera och följa upp den lokala klimatomställningen på vetenskaplig grund.


IPCC publicerar globala koldioxidbudgetar

Under 2010-talet har FN klimatpanel (IPCC) stegvis höjt tonläget och numera inskärper de vikten av att styra våra samlade utsläpp av koldioxid - som ett sätt att ta kontroll och förankra vårt klimatarbete i Parisavtalet och de globala temperaturmålen. I sina rapporter publicerar klimatpanelen också globala koldioxidbudgetar löpande. Dessa anger hur mycket ytterligare koldioxid som vi kan släppa ut - om vi vill hålla oss under en viss temperaturökning med en viss sannolikhet.

IPPCs ökade fokus på kumulativa utsläpp och publiceringen av deras globala koldioxidbudgetar, har föranlett allt fler stater, regioner och kommuner att ställa sig frågan: Kan man beräkna en egen andel av en global koldioxidbudget? Hur ska det gå till?

Lokala koldioxidbudgetar - ett resultat av internationell och svensk forskning

Vid Tyndall Centre, Manchester University, var man tidiga med att möta det nya intresset och att inleda ett tillämpat forskningsarbete i samverkan med brittiska kommuner. År 2016 inledde även Uppsala universitet ett motsvarande forskningsarbete i Sverige, där syftet är att hjälpa svenska kommuner, men även regioner och länsstyrelser, att beräkna oberoende och trovärdiga koldioxidbudgetar.

Arbetet vid Uppsala universitet har inneburit att det vuxit fram en oberoende svensk metod för hur man kan beräkna en lokal koldioxidbudget. Ett 60-tal svenska kommuner, regioner och länsstyrelser tillämpar idag denna metod för att beräkna och uppdatera egna lokala koldioxidbudgetar. Många av dem har deltagit i ett eller flera forsknings- eller innovationsprojekt och därmed själva bidragit i utvecklingsarbetet av samma metod.

Aktuellt forskningsfokus på tillämpning

Det praktiska arbetet med en koldioxidbudget inom offentlig förvaltning handlar dock mindre om hur man beräknar, och mer om hur man tillämpar en lokal koldioxidbudget. Där ligger också fokuset för de forsknings- och innovationsprojekt som löper idag och för oss på Klimatsekretariatet. Hur bryter vi ner territoriella koldioxidbudgetar på verksamhetsnivå? Hur tar vi fram planer och scenarier för framtiden med stöd av våra lokala koldioxidbudgetar? Hur planerar vi åtgärdsarbetet med stöd av våra koldioxidbudgetar? Hur förankrar vi våra mål, strategier och planer vetenskapligt och i Parisavtalet? Detta är exempel på frågor som är föremål för både forsknings- och innovationsarbete idag (läs mer om pågående projekt längre ner på denna sida).

Klimatsekretariatets roll

Klimatsekretariatet har rollen som koordinator i ett växande nätverk, och fungerar som en brygga mellan forskning och offentlig sektor. Vi hjälper exempelvis svenska kommuner och regioner med det praktiska beräkningsarbetet och med uppdateringarna av deras koldioxidbudgetar. Vi driver, koordinerar eller deltar också i forsknings- och innovationsprojekt. I nära samverkan med både offentlig sektor och forskare tar vi även fram utbildningar och kurser.

Som kommun, region eller länsstyrelse är du välkommen att bidra i detta viktiga och transformativa arbete och att tillsammans med oss bygga upp den kunskap och den infrastruktur som krävs för att våra samhällen ska kunna koldioxidbudgetera skarpt och ta klimatansvar.

klimabudsjett 2.0 team

Klimabudsjett 2.0

Detta är ett norskt forskningsprojekt där vi deltagit i mindre utsträckning för att dela erfarenheter mellan våra två länder.

This project aims to develop participatory tools in municipal planning to bring out deep reflections on the various actors' room for manoeuvre in order to contribute to achieving a local carbon budget. We will work closely with users in testing in, and with various local actors (elected representatives, municipal administration, residents, businesses) in various contexts (planning processes, open meetings, and more).

Läs vidare här

bild

Regionala kolbudgetar och snabbomställning till ett fossilfritt energisystem

Projektet kommer tillsammans med länsstyrelser att se över och ta fram förslag på mål och program med låga koldioxidutsläpp, med koldioxidbudgeten som utgångspunkt.

bild

Koldioxidbudgeten som ram för en koordinerad klimatomställning

Projektets syfte är att öka takten, effektiviteten och den demokratiska förankringen i den svenska klimatomställningen. Det görs genom att utveckla en metod för kunskapshöjning, inkluderande dialog och att med hjälp av koldioxidbudgetar som ram ta fram konkreta färdplaner som kan användas som beslutsunderlag i kommuner, regioner och riksdag samt inom näringsliv och industri.

Genom att sätta upp klimatmål baserade på en koldioxidbudget skapas mer skärpa och tydlighet än med Sveriges nuvarande netto-nollmål och det blir lättare att fördela ansvar på olika samhällsaktörer.